A Carl Zeiss csoport képviseletében

A ZEISS készülék szoftver végfelhasználói licencszerződése

1 Meghatározások és alkalmazhatóság
1.1 Ön (a továbbiakban „Licencbe vevő”) megvásárolt egy meghatározott készüléket („ZEISS készülék”) a Carl Zeiss AG („ZEISS”) vállalattól, annak bármely társvállalatától vagy feljogosított forgalmazójától, illetve bármely más harmadik féltől. A ZEISS készülék beágyazott szoftvert tartalmaz, amelyet a ZEISS tulajdonol vagy ad licencbe („ZEISS készülék szoftver”).

1.2 A ZEISS készülék szoftverének bármilyen használata a ZEISS készülék szoftverére vonatkozó ezen végfelhasználói licencszerződés („EULA”) hatálya alá esik.

1.3 Ez az EULA nem alkalmazandó harmadik felek szoftvereire, beleértve az ingyenes és nyílt forráskódú szoftvereket is (FOSS). A harmadik felek ilyen szoftvereire az adott harmadik fél licencfeltételei vonatkoznak. A ZEISS és a Licencbe vevő megállapodnak abban, hogy a harmadik felek ilyen szoftvereire vonatkozóan kifejezetten kizárják a ZEISS bárminemű garanciáját vagy felelősségét, kivéve azt az esetet, amikor másban állapodik meg a ZEISS és a Licencbe vevő.

2 Ezen EULA hatóköre; külön megállapodás a ZEISS készülékekre
2.1 Ez az EULA meghatározza azokat a korlátozott jogokat, amelyekkel a ZEISS felruházza a Licencbe vevőt a ZEISS készülék szoftverére vonatkozóan.

2.2 Ha a Licencbe vevő a ZEISS készüléket közvetlenül a ZEISS-től szerzi be, akár térítés ellenében, akár ingyenesen, akkor a következők érvényesek:
A Licencbe vevőnek az adott ZEISS készülékre és az annak részét képező beágyazott ZEISS készülék szoftverre vonatkozó beszerzését, valamint egyfelől a ZEISS, másfelől az ügyfél (= Licencbe vevő) bármely kapcsolódó jogát és kötelezettségét döntő módon a ZEISS és az ügyfél között megkötött beszerzési szerződés feltételei szabályozzák, beleértve korlátozás nélkül a kiszállítás, a teljesítmény, a minőség, a mennyiség és az árazás valamennyi kérdését.

2.3 Ha a Licencbe vevő a ZEISS készüléket nem a ZEISS-től, hanem annak társvállalatától vagy bármely más harmadik féltől szerzi be, akkor a következők érvényesek:

A Licencbe vevőnek az adott ZEISS készülékre és/vagy a ZEISS készülék szoftverre vonatkozó beszerzését, valamint egyfelől a ZEISS, másfelől az ügyfél (= Licencbe vevő) bármely kapcsolódó jogát és kötelezettségét döntő módon az ügyfél és az adott harmadik fél között megkötött beszerzési szerződés feltételei szabályozzák, beleértve korlátozás nélkül a kiszállítás, a teljesítmény, a minőség, a mennyiség és az árazás valamennyi kérdését. A Licencbe vevő nem jogosult semminemű követelésre a ZEISS-szel szemben a ZEISS készülék és/vagy a ZEISS készülék szoftver rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban, beleértve korlátozás nélkül a bárminemű meghibásodásra, elromlásra vagy nem teljesítésre vonatkozó bármely szerződéses követelést. A Licencbe vevőnek valamennyi ilyen követelését közvetlenül azon harmadik féllel szemben kell támasztania, amelytől/akitől az adott ZEISS készüléket beszerezte. A fentiek sérelme nélkül a ZEISS megadja a Licencbe vevő számára a ZEISS készülék szoftverének ezen EULA előírásaival összhangban álló használatának jogát.

3 Szellemi tulajdonjog
3.1 Az ezen EULA által kifejezetten megadott korlátozott jogok keretében a ZEISS fenntart minden jogot, jogcímet és érdeket a ZEISS készülék szoftverre vonatkozóan, beleértve minden kapcsolódó (a következőkben meghatározott) szellemi tulajdonjogot. A Licencbe vevőt nem illet meg semminemű más jog az itt kifejezetten megadottakon kívül.

3.2 Ezen EULA szempontjából a „szellemi tulajdonjogok” a következőket jelentik: bármilyen szellemi tulajdonjog vagy más tulajdonjog mindenütt a világon, minden médiában, akár már jelenleg is létezik, akár a jövőben jön létre, annak minden verziója és eleme, minden nyelven, az ilyen jogok teljes élettartama alatt, amely írott törvény vagy szokásjog, ill. szerződés alapján vagy egyéb módon jött létre, függetlenül attól, hogy bejegyezték-e vagy bejegyezhető-e, amelybe beletartozik (a) minden találmány, felfedezés, használati minta, szabadalom, ismételten kibocsátott vagy újra vizsgált szabadalom vagy szabadalmi kérelem (akárhol iktatva és akárhol kibocsátva, beleértve az ilyen kérelmek fenntartásait, részleges fenntartásait, helyettesítéseit és felosztásait, valamint az ilyen kérelmekből eredő összes elsőbbségi jogot) – akár már jelenleg is létezik, akár a jövőben iktatják, bocsátják ki vagy szerzik meg; (b) a szerzői művekkel kapcsolatos jogok, beleértve az adatbázisokra vonatkozó jogokat, a szerzői jogokat, az erkölcsi jogokat, a szerzői jogi kérelmeket és a szerzői jogi bejegyzéseket; (c) a számítógépes szoftverekre és programokra, forráskódokra vagy üzleti módszerekre vonatkozó jogok; (d) anyagokra vonatkozó jogok; (e) a kereskedelmi védjegyekkel, szolgáltatási védjegyekkel, kereskedelmi nevekkel, internetes tartománynevekkel, üzleti nevekkel, logókkal, kereskedelmi csomagolásokkal, valamint az ezek bejegyzésére irányuló kérelmekkel és bejegyzésével kapcsolatos jogok; (f) az üzleti titkok, a know-how és/vagy az egyéb bizalmas információk védelmével kapcsolatos jogok; (g) a bejegyzett vagy nem bejegyzett formatervezési jogok; és (h) az itt meghatározottakhoz hasonló jogok, valamint az immateriális javakkal kapcsolatos bármilyen más jog.

4 A jogok megadása és korlátozása
4.1 A ZEISS a Licencbe vevő számára nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható jogot ad a beszerzett ZEISS készülékbe beágyazott ZEISS készülék szoftver használatára olyan mértékig, amely a ZEISS készüléknek a termék vonatkozó leírásával összhangban levő, megfelelő használatához szükséges, amennyiben a Licencbe vevő megfelel ezen EULA előírásainak. A Licencbe vevő a ZEISS készülék szoftverét csak abban a formában használhatja, ahogyan a ZEISS beágyazta azt a ZEISS készülékbe.

4.2 A ZEISS készülék szoftver bármely más használata szigorúan tilos, beleértve annak lemásolását, terjesztését, értékesítését, lízingbe adását, bérbe adását vagy közzétételét. A Licencbe vevő a ZEISS készülék szoftvert különösen nem használhatja (i) az adott ZEISS készüléktől eltérő bármely más hardveren vagy azzal kombinálva, (ii) bármely más szoftverrel kombinálva, vagy (iii) önálló szoftverként.

4.3 A Licencbe vevő nem jogosult a ZEISS készülék szoftvert, a hozzá tartozó dokumentációt és egyéb információkat módosítani, lefordítani, magas szintű nyelvre visszafejteni vagy asszembler nyelvre visszafejteni a ZEISS előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve azt az esetet, amelyet valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály megenged, az adott jogszabályban megengedett mértékig. Ha a Licencbe vevő a ZEISS készülék szoftvert azzal a szándékkal kívánja visszafejteni, hogy megszerezze a valamely független módon létrehozott számítógépes program és más programok együttműködéséhez szükséges információkat, akkor a Licencbe vevő köteles írásban értesíteni a ZEISS-t erről a szándékáról, és a ZEISS saját belátása szerint, ésszerű időn belül megadja a szükséges információkat.

4.4 A Licencbe vevő nem jogosult a ZEISS készülék szoftverre vonatkozó bármilyen szerzői jogi és/vagy a szerzőségre utaló megjegyzést módosítani vagy eltávolítani.

4.5 A ZEISS marad a ZEISS készülék szoftverre vonatkozó valamennyi jog tulajdonosa akkor is, ha a Licencbe vevő ezen EULA megsértésével módosítja a ZEISS készülék szoftvert és/vagy kombinálja azt a saját vagy harmadik felek programjaival. Ha a Licencbe vevő vagy a Licencbe vevő által megbízott bármely harmadik fél a kötelezően alkalmazandó vonatkozó jogszabály szerint a módosítások vagy hivatkozások jogtulajdonosának tekintendő, akkor a Licencbe vevő köteles megadni azok lehető legnagyobb mértékű használati jogát a ZEISS számára, korlátozás nélkül beleértve ezen módosítások/hivatkozások használatának, piacra bocsátásának, másolásának, terjesztésének és közzétételének kizárólagos, örökké tartó, a világon mindenütt érvényes, átruházható és allicencbe adható, bármely korlátozás nélküli jogát; a Licencbe vevő köteles továbbá biztosítani azt, hogy az adott harmadik fél (ha van) szintén megadja a ZEISS számára mindezeket a jogokat.

5 A garancia kizárása
5.1 A ZEISS és a Licencbe vevő közötti ellenkező értelmű megállapodás hiányában a ZEISS készülék szoftver az átadáskor „olyan, amilyen”, és a ZEISS nem vállal semminemű közvetlen vagy közvetett garanciát a ZEISS készülék szoftverre vonatkozóan, beleértve de nem arra korlátozva annak kereskedelmi forgalomba hozhatóságát vagy bármilyen konkrét célra való alkalmasságát. A ZEISS nem garantálja azt, hogy a ZEISS készülék szoftver megfelel a Licencbe vevő igényeinek, vagy hogy a ZEISS készülék szoftver hibátlan. A ZEISS nem garantálja a jogsértés hiányát.

5.2 A ZEISS és a Licencbe vevő közötti ellenkező értelmű megállapodás hiányában ez az EULA határozza meg a ZEISS-nek a ZEISS készülék szoftverre vonatkozó valamennyi kötelezettségét.

6 A felelősség korlátozása
6.1 A ZEISS köteles felelősséget vállalni (i) a károkért addig a mértékig, ameddig a ZEISS felelőssége nem zárható ki a vonatkozó törvény, különösen a termékfelelősséget szabályozó törvény szerint; (ii) a ZEISS, jogi képviselői, alkalmazottai, megbízott ügynökei vagy alvállalkozói ártó szándéka vagy súlyos gondatlansága által okozott károkért; és (iii) az emberi élet elvesztéséért, a testi épség vagy az egészség károsodásáért, amelyet a ZEISS, jogi képviselői, alkalmazottai, megbízott ügynökei vagy alvállalkozói előre megfontolt szándéka vagy gondatlansága okozott.

6.2 Kivéve azt az esetet, amelyre vonatkozóan a 6.1 pont másképpen rendelkezik: (a) a ZEISS semmilyen esetben nem felel az elmaradt haszonért, az adatvesztésért, valamint a különleges, véletlenszerű, következményes vagy egyéb károkért, amelyek ezen EULA következtében vagy azzal kapcsolatban keletkeznek, illetve a ZEISS készülék szoftver használatával kapcsolatosak, alapuljon az ilyen követelés akár a garancia megszegésén, akár szerződésszegésen, akár okozott káron vagy bármely más jogi elméleten, valamint (b) a ZEISS teljes felelőssége, amely ezen EULA következtében vagy azzal kapcsolatban támasztott követelés alapján keletkezik, 1000 euró összesített pénzösszegre korlátozódik.

7 Adatvédelem
A ZEISS készülék szoftver rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a személyes adatoknak a ZEISS által végzett feldolgozásáról (ha van ilyen) a ZEISS adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást.

8 Az alkalmazható törvények; az export ellenőrzése
8.1 A Licencbe vevő viseli a felelősséget annak garantálásáért, hogy a ZEISS készülék szoftver általa történő használata megfelel a Licencbe vevőre alkalmazható törvényi és más szabályozási előírásoknak.

8.2 Ezennel tájékoztatjuk a Licencbe vevőt, hogy a ZEISS készülék szoftver, valamint a vele kapcsolatos információk és dokumentumok exportálása vagy reimportálása a Német Szövetségi Köztársaság, az Európai Unió és/vagy az Amerikai Egyesült Államok export és import előírásai hatálya alá esik.

9 Záró rendelkezések
9.1 Ezen EULA és a belőle eredő vagy vele kapcsolatos bármilyen jogvita kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei hatálya alá esik, kizárva a jogszabályokba való ütközését. Az ENSZ 1980. április 11-én kelt, az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezménye (CISG), valamint az összes hozzá kapcsolódó megállapodás nem alkalmazható.

9.2Az ezen EULA-ból eredő vagy vele kapcsolatos bármilyen jogvita kizárólag a Jena városi bíróság hatáskörébe tartozik.

9.3 Ha ezen EULA bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, semmis és/vagy ki nem kényszeríthető vagy azzá válik, akkor ezen EULA minden más rendelkezése továbbra is változatlanul érvényben marad.

Utolsó módosítás: 2019. szeptember